شرکتهای دانش بنیانی که فروش کل شرکت در همه زمینه ها (اعم از دانش بنیان و غیر دانش بنیان) در سال مالی 1395 بیش از ده میلیارد ریال می باشد، موظفند ضمن انعقاد قرارداد "اجرای‌ روشهای‌ توافقی‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ مالی" با یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (عضو حقوقی جامعه)،قرارداد آن را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 96 و گزارش مربوط به این قرارداد را حداکثر تا پایان شهریورماه سال 96 در کارتابل خود بارگذاری نمایند. لازم به ذکر است که قرارداد مربوط باید منطبق بر قرارداد نمونه "اجرای‌ روشهای‌ توافقی‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ مالی" آورده شده در پیوست می باشد.