با توجه به تکمیل پرونده­‌ها و اطلاعات شرکت دانش‌بنیان نوپا و تولیدی که تا قبل از سال 1395 به تایید رسیده‌اند، مصادیق مشمول معافیت مالیاتی هر شرکت مشخص گردیده است. از این رو شرکت‌­های دانش‌بنیان نوپا و تولیدی می‌توانند با توجه به توضیحات آورده شده در فایل «راهنمای نحوه دسترسی به کالا و خدمات دانش بنیان مشمول استفاده از معافیت مالیاتی و تکمیل اظهارنامه» کالا و خدمت دانش‌بنیان خود را مشاهده نموده و تا پایان تیرماه 1395 اظهارنامه خود را تکمیل و به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند. با توجه به تغییرات اظهارنامه سال مالی 95، فایل «راهنمای تکمیل اظهارمالیاتی 95»نامه  نیز ارائه می‌گردد.

جزییات فرآیند معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان