بر اساس قوانین موجود، در جدول شماره  (6) اظهارنامه مالیاتی، 19مورد معافیت وجود دارد که شرکتها می­توانند همزمان برای همه یا برخی از این معافیتها تقاضا دهند. معافیت­های مربوط به قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش­بنیان مندرج در جدول شماره (6) اظهارنامه مالیاتی عبارت است از:

الف- ردیف 15 جدول 6 اظهارنامه: شرکت­های دانش بنیان (بخش الف ماده 3 قانون حمایت از شرکت­های دانش بنیان)

ب- ردیف 16 جدول 6 اظهارنامه: واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی واقع در پارکهای علمی و فناوری (ماده 9 قانون حمایت از شرکت­های دانش بنیان)

تفاوت­های اصلی بین دو نوع معافیت فوق الذکر و فرآیندهای اجرایی آن به قرار زیر است:

 

معافیت مالیاتی

توضیحات

معافیت مالیاتی موضوع ماده 3 قانون

1 - برای شرکتهای دانش بنیان مورد تایید کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان می باشد.

2 - به مدت 15 سال از زمان تایید شرکت اعمال خواهد شد.

3 – مقررات اجرایی آن در دستورالعمل ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون و طی بخشنامه شماره  20384/200/ص مورخ 16/11/1392 ابلاغ شده است.

4 – برای سال مالی 1393 بر اساس بخشنامه شماره 200/94/84 مورخ 94/08/24 اقدام می شود.

معافیت مالیاتی موضوع ماده 9 قانون

1 - برای واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک علم و فناوری می­باشد.

2 - به مدت 20 سال از تاریخ صدور مجوز توسط رئیس پارک علم و فناوری با تعامل با اداره کل مالیاتی ذیربط اعمال می شود.

4 – مقررات اجرایی آن در بخشنامه شماره 200/9113/ص مورخ 92/05/20 ابلاغ شده است.

 شایان ذکر است که اعمال معافیت موضوع ماده (3) قانون نسبت به درآمد ناشی از فعالیت­های دانش بنیان مطابق مصادیق ذکر شده در فهرست ارسالی از سوی کارگروه، مانع از اعمال معافیت موضوع ماده (9) قانون در خصوص واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک­های علم و فناوری از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت (رئیس) پارک و نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیتهای مذکور در مجوز که صرفا در پارک­های علم و فناوری تحقق می یابد نخواهد بود.