شرکتهای دانش بنیانی (نوپا و تولیدی) که فروش کل شرکت در همه زمینه ها (اعم از دانش بنیان و غیر دانش بنیان) در هر سال مالی کمتر از ده میلیارد ریال می باشد، در صورتی که شرکت با انعقاد قرارداد "اجرای‌ روشهای‌ توافقی‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ مالی" با یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (عضو حقوقی جامعه)، گزارش مربوط به این قرارداد را به همراه اظهارنامه مالیاتی منطبق بر صورتهای مالی، تا پایان تیرماه هر سال از طریق کارتابل خود به دبیرخانه ارسال نماید می تواند تا سقف سی میلیون ریال از حمایت معاونت علمی و فناوری استفاده نماید. لازم به ذکر است که قرارداد مربوط باید منطبق بر قرارداد نمونه "اجرای‌ روشهای‌ توافقی‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ مالی" آورده شده در سامانه www.daneshbonyan.ir  قسمت معافیت های مالیاتی باشد.

معافیت مالیاتی سال مالی 1394

- قرارداد نمونه "اجرای‌ روشهای‌ توافقی‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ مالی"