شرکت های متقاضی استفاده از معافیت های گمرکی بایستی فرم های زیر را پس از تکمیل در سامانه reg.daneshbonyan.ir بارگذاری نمایند.