بسمه تعالی

فرآیند اعطای حمایتهای مالیاتی به شرکتها و موسسات دانش بنیان

 

شرکتها در ابتدا به کارتابل خود در سامانه شرکتها و موسسات دانش بنیان (www.daneshbonyan.ir) مراجعه نموده و از وضعیت ارزیابی کالاها/خدمات تایید و ردشده خود مطلع می‌شود.

تکمیل فایلهای «تعهدنامه، فرم درخواست معافیت مالیاتی (اکسل کالاها/خدمات)» موجود در سامانه دانش بنیان (قابل دسترسی در آدرس: سایت دانش بنیان/ معافیتهای مالیاتی قانون (نوار ابزار سمت چپ سایت دانش بنیان) )؛

تماس با شرکتهای تایید شده از سوی کارگزاران:‌ کارگزاران تعیین شده از سوی دبیرخانه کارگروه، با شرکتها تماس گرفته و توضیحات لازم را ارائه خواهند داد و ارزیابی های مربوط را انجام می دهند.

ارسال به کارگزار مالیاتی مربوط: در این مرحله شرکتهای متقاضی فایلهای تکمیل شده را به کارگزار مالیاتی مربوط ارسال می‌نماید. لازم به ذکر است فرم ها و تعهدنامه تکمیل شده، حداکثر تا تاریخ 5 فروردین 94 باید از سوی شرکت در اختیار کارگزاران قرار بگیرد.

اعلام هزینه توسط کارگزار، بر مبنای اطلاعات تکمیل شده شرکتهای متقاضی (هزینه ارزیابی مالیاتی شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری، بر اساس صلاحدید رییس پارک، تعیین و به شرکتها اعلام خواهد شد.)

پرداخت هزینه توسط شرکتها و اعلام به کارگزار مربوط: نحوه پرداخت هزینه‌های مربوط توسط کارگزار مشخص خواهد شد. مبالغ مربوط به هزینه ها در سامانه دانش بنیان قابل مشاهده است.

ارزیابی نهایی توسط کارگزار (در صورت لزوم به همراه بازدید و ارزیابی مالی)

ارسال نتایج از طریق کارگزار به دبیرخانه کارگروه و اطلاع رسانی به شرکتها

تکمیل اظهارنامه مالیاتی و ارائه آن به سازمان امور مالیاتی توسط شرکتها (بر مبنای نتایج ارزیابی)

بررسی اظهارنامه مالیاتی (و در صورت لزوم گزارش حسابرسی) توسط کارگزار مربوط: در این مرحله شرکتها باید اظهارنامه مالیاتی ارسال شده به سازمان امور مالیاتی (به همراه کد رهگیری سازمان امور مالیاتی) را به کارگزار مالیاتی ارسال کنند تا کارگزار بررسی‌های لازم (شفافیت، ارائه فروش به تفکیک محصولات دانش بنیان، رعایت دستورالعملهای اعلام شده و ...) را انجام دهد.

ارسال نتایج نهایی ارزیابی ها از سوی کارگزاران به دبیرخانه کارگروه

معرفی شرکتها و کالاها/ خدمات تاییدشده به سازمان امور مالیاتی توسط دبیرخانه کارگروه: دبیرخانه کارگروه، اسامی کل شرکتهای تایید شده را به همراه فهرست کالا/خدمت دانش بنیان هر شرکت به سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد کرد.