شرکتهای دانش بنیانی که سقف درآمد کل آنها در همه زمینه ها (اعم از دانش بنیان و غیر دانش بنیان) بیش از چهار میلیارد ریال در سال مالی گذشته می باشد، لازم است در موعد مقرر مشخصات حسابرس مالی شرکت (موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) را به کارگزاران مالیاتی و دبیرخانه کارگروه اعلام نموده و اظهارنامه را طبق نظر و تایید حسابرس مالی تکمیل نماید.

لازم به ذکر است شرکتهایی که سقف درآمد کل شرکت در همه زمینه ها (اعم از دانش بنیان و غیر دانش بنیان) کمتر از چهار میلیارد ریال در سال مالی گذشته باشد، باید گردش مالی شرکت شفاف (نظیر دارا بودن دفاتر قانونی معتبر، اسناد مالی درامد و هزینه معتبر، گردش وجوه نقد صرفاً از طریق حساب های بانکی رسمی شرکت، ثبت به موقع و صحیح اسناد مالی، رعایت استانداردهای حسابداری) و قابل رسیدگی برای کارگزاران مالیاتی باشد.

* در صورت وجود اظهارنامه مالیاتی، درآمدهای اظهاری شرکت ملاک عمل خواهد بود.

** در این صورت استفاده از حسابرس مالی اختیاری بوده و شرکتهای مشمول این بند می‌توانند از از تسهیلات مصوب معاونت علمی و فناوری در جهت استفاده از حسابرسان مالی برخوردار گردند. دستورالعمل مربوط به این تسهیلات به پیوست اطلاع رسانی شده است.