شرکتهای دانش بنیانی که فروش کل شرکت در همه زمینه ها (اعم از دانش بنیان و غیر دانش بنیان) در سال مالی 1394 بیش از ده میلیارد ریال می باشد، شرکت موظف است ضمن انعقاد قرارداد "اجرای‌ روشهای‌ توافقی‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ مالی" با یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (عضو حقوقی جامعه)، گزارش مربوط به این قرارداد را به همراه اظهارنامه مالیاتی منطبق بر صورتهای مالی، حداکثر تا پایان تیرماه به کارگزار ارزیابی ارسال نماید. لازم به ذکر است که قرارداد مربوط باید منطبق بر قرارداد نمونه "اجرای‌ روشهای‌ توافقی‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ مالی" آورده شده در سامانه www.daneshbonyan.ir  باشد.