دستورالعمل کمک بلاعوض به شرکتهای دانش بنیان

در صورت استفاده از حسابرسان مالی

شرکت‌های دانش‌بنیان که میزان درآمد کل آنها در سال 93 مندرج در اظهارنامه مالیاتی کمتر از چهارصد میلیون تومان می‌باشد، در صورت استفاده از موسسات حسابرسی رسمی (عضو حقوقی جامعه حسابداران رسمی ایران) در فرآیند حسابرسی مالی شرکت، مبلغ سه میلیون تومان به صورت بلاعوض اعطا می‌گردد.

لازم به ذکر است که زمان اعطای این کمک بلاعوض پس از ارایه اظهارنامه مالیاتی سال مالی 93 و در صورت تایید کارگزاران مالیاتی مربوط خواهد بود. از این رو شرکتهای دانش‌بنیان مشمول باید مستندات مربوط به موسسات حسابرسی رسمی از قبیل قرارداد حسابرسی و گزارشهای خروجی را به انضمام اظهارنامه مالیاتی تایید شده (و در صورت لزوم صورتهای مالی تایید شده) به کارگزار مالیاتی ارسال نماید.

شایان ذکر است به شرکت‌های دارای درآمد بیش از چهارصد میلیون تومان، این حمایت بلاعوض اعطا نخواهد شد و این شرکتها جهت استفاده از معافیتهای مالیاتی شرکتها و موسسالت دانش بنیان لازم است در موعد مقرر مشخصات حسابرس مالی شرکت (موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) را به دبیرخانه اعلام نموده و اظهارنامه را طبق نظر و تایید حسابرس مالی تکمیل نماید.