بسمه تعالی

دستورالعمل کمک بلاعوض به شرکتهای دانش بنیان متقاضی معافیتهای مالیاتی

 موضوع ماده 3 قانون در صورت استفاده از حسابرسان مالی

شرکت‌های دانش‌بنیان که میزان درآمد کل آنها در سال مالی 94 (مندرج در اظهارنامه مالیاتی کمتر از یک میلیارد تومان) می‌باشد، در صورت استفاده از موسسات حسابرسی رسمی (عضو حقوقی جامعه حسابداران رسمی ایران) در فرآیند حسابرسی مالی شرکت و ارسال گزارش مربوط به "قـرارداد اجرای‌ روشهای‌ توافقی‌ رسیدگی‌ به‌ اطلاعات‌ مالی"، مبلغ سه میلیون تومان به صورت بلاعوض اعطا می‌گردد.

لازم به ذکر است که زمان اعطای این کمک بلاعوض پس از ارایه اظهارنامه مالیاتی و قرارداد مذکور در سال مالی 93 و در صورت تایید کارگزاران مالیاتی مربوط خواهد بود. از این رو شرکتهای دانش‌بنیان مشمول باید مستندات مربوط را حداکثر تا تاریخ 15 آبان سال 1395 به آدرس پست الکترونیک  tax@daneshbonyan.ir   ارسال نماید.

شایان ذکر است به شرکت‌های دارای درآمد بیش از یک میلیارد تومان، این حمایت بلاعوض اعطا نخواهد شد و این شرکتها جهت استفاده از معافیتهای مالیاتی شرکتها و موسسات دانش بنیان لازم است در موعد مقرر مشخصات و گزارش ویژه (گزارش مربوط به قرارداد مذکور) حسابرس مالی شرکت (موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) را  به کارگزاران مالیاتی و دبیرخانه کارگروه اعلام نموده و اظهارنامه مالیاتی را طبق نظر و تایید حسابرس مالی تکمیل نمایند.

فایل ها