بخشنامه    

شماره: 66/98/230

تاریخ: 17/07/1398

98/ قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات / س

مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران/ ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: ارسال فهرست اطلاعات شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان که در سال 1397 از سوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان تایید شده‌اند.

پیرو بخشنامه‌های منتهی به شماره 113/97/200 مورخ 13/8/1397 به پیوست تصویر نامه شماره 29500/11 مورخ 27/6/1398 معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور منضم به فهرست اطلاعات 2281 شرکت و موسسه دانش‌بنیان مورد تایید کارگروه «ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان» موضوع ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان برای سال 1397 جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

لازم به ذکر است مصادیق فعالیت‌های دانش‌بنیان مربوط به شرکت‌ها و موسسات موصوف در سامانه مربوطه قابل مشاهده و دسترسی می‌باشد.

 

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم