بخشنامه‌های حوزه درآمد (موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی)

تمام بخشنامه های سری 14 و بخشنامه های مرتبط با ماده 38 در بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه کاران سازمان تامین اجتماعی تجمیع شده است.

سایر بخشنامه های حوزه درآمد

بخشنامه شماره 11/ دستورالعمل بازرسی از دفاتر قانونی و نحوه محاسبه حق بیمه آن

پیوست بخشنامه شماره 11

فایل ها