باسمه تعالی

تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

شماره ۵۰۴۳۲      تاریخ ۳۱ /۰۴ /۱۳۹۶

«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» در جلسه سی و نهم مورخ ۲۶/ ۰۴ /۱۳۹۶ به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱ /ت ۵۲۴۴۲ هـ مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ هیئت محترم وزیران و درراستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به منظور رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان تأمین اجتماعی و مساعدت در جهت بهبود فضای کسب و کار،امنیت سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال، دراجرای مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب نمود؛

۱- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است لیست حقوق و دستمزد ارسالی کارفرمایان را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت، مورد رسیدگی قرار داده و درصورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان دستمزد یا حقوق یا کار (مدت اشتغال) نقص یا اختلافی مشاهده نماید، مراتب را به کارفرما ابلاغ و ما به التفاوت را وصول نماید. رسیدگی و بازرسی از دفاتر و مدارک کارفرمایان صرفاٌ محدود به آن بخش از دفاتر می باشد که مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان و پیمان ها است.

۲- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در صورت شکایت هر یک از کارکنان کارگاه مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت اشتغال با استناد به ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی و نظر بازرسی یا مندرجات دفاتر قانونی، حق بیمه فرد یا افراد شاکی را مورد مطالبه قرار دهد.

۳- در موارد عدم ارایه پیمان ها توسط کارفرما با رعایت مفاد ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، بازرسی مندرجات، دفاتر قانونی توسط بازرس ملاک مطالبات سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

۴- بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفاٌ در بازه یکسال قبل از ارایه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان مجاز است.

۵- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است لیست بیمه شدگان را به تفکیک کارگاه های محل اشتغال در یک سامانه الکترونیک نگهداری نماید، تمامی طرف های قرارداد مکلفند لیست بیمه شدگان و پیمان های خود را درسامانه مزبور ثبت نمایند.

بدین وسیله مراتب فوق برای اجرا ابلاغ می شود.

اسحاق جهانگیری