قابل توجه شرکت‌های دانش‌بنیان:

شرکت‌های با فروش بیش از پنجاه میلیارد ریال (اعم از فروش کالاهای دانش بنیان و کالاهای غیر دانش بنیان) در سال مالی 1396، لازم است طبق ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم ضمن انجام حسابرسی مالی، گزارش آن را در کارتابل خود بارگذاری نمایند.

لازم به ذکر است در سال مالی 96، الزامی برای انجام حسابرسی ویژه (قرارداد اجرای روش‌های توافقی رسیدگی به صورت‌های مالی) وجود ندارد. و همچنین بدیهی است مشوقی برای حسابرسی در این سال مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان تعلق نخواهد گرفت.