کلیه شرکتهای شمول معافیتهای مالیاتی ماده 3 قانون شرکتها و موسسات دانش بنیان جهت اطلاع از فرآیندها و دستورالعملهای مربوط لازم است به سایت دانش بنیان مراجعه نموده و حداکثر تا تاریخ 25 فروردین ماه سال 94 درخواست خود را مطابق با شیوه نامه موجود در سامانه ارائه نمایند.

شایان ذکر است اطلاعیه مربوط از طریق روزنامه ایران به شرکتهای متقاضی نیز اطلاع رسانی شده است.