کلیه شرکتهای مشمول معافیتهای مالیاتی ماده 3 قانون شرکتها و موسسات دانش بنیان جهت اطلاع از فرآیندها و دستورالعملهای مربوط لازم است به سایت دانش بنیان مراجعه نموده و حداکثر تا تاریخ 20 بهمن ماه سال 94 درخواست خود را مطابق با شیوه نامه موجود در سامانه ارائه نمایند.