به منظور آشنایی سازمان ها و صنایع با توان داخل و معرفی محصولات باکیفیت دانش‌بنیان، نشست های بهره برداری از توان داخل با همکاری صنایع و دستگاه های متقاضی برگزار می شود. شرکت های دانش بنیان می توانند جهت اطلاع از این رویدادها و حضور در آنها به تارنمای اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری و کارگزاران مربوطه مراجعه نمایند.