بر مبنای آیین‌نامه ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان نوع 1 و 2، دارا بودن نمونه آزمایشگاهی و دانش فنی (شروط مرحله تولید و طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه) از شروط اولیه تایید دانش بنیانی محصولات دانش بنیان است. بعد از تصویب آیین‌نامه ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان نوع 3، مقرر شده است چنانچه شرکتی دارای محصولی در فهرست محصولات اولویت‌دار دانش بنیان بوده و شرکت دارای نقض در شروط مذکور باشد، با احراز شرایط آیین نامه ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان نوع 3 (از جمله دارا بودن سطح فناوری و کسب بخشی از دانش فنی)، بصورت دانش بنیان نوع 3 تایید شود.

علاوه بر این چنانچه شرکت قبلا بصورت دانش‌بنیان نوع 1، نوع 2 یا نوع 3 تایید شده باشد، در صورتی که محصول آنها در فهرست محصولات اولویت‌دار بوده و مردود شده باشد، شرکت می‌تواند با مراجعه به صندوق نوآوری و شکوفایی برای محصول خود درخواست تسهیلات از صندوق دهند؛ صندوق نوآوری و شکوفایی، بعد از استعلام از مرکز شرکت‌های دانش بنیان و تایید شدن محصول، می تواند از این محصولات حمایت نماید.