نکات مهم
  • اجرای هر کدام از حمایت‌های قانون، مطابق دستورالعمل‌های اجرایی مصوبه کارگروه می‌باشد. در صورت هرگونه تخلف در استفاده از تسهیلات مربوط توسط شرکت‌های تأیید شده، مطابق مجازات‌های ماده ۱۱ قانون با آنها برخورد می‌شود.
  • شرکت‌های این فهرست از تاریخ تأیید کارگروه تا اطلاع ثانوی می‌تواند از مزایای قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کنند و در صورت ارزیابی مجدد و عدم تأیید شرکت، از این فهرست حذف خواهند شد.
  • بنا بر  آیین‌نامه ارزیابی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی نوع ۲ (صنعتی) و نوپا نوع ۲، مشمول معافیت مالیاتی نخواهند بود.
  • شرکت‌های تأیید شده، بر اساس آیین‌نامه ارزیابی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان مصوب کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان، ارزیابی و تأیید شده‌اند.
نام شرکت شناسه ملی نوع مجوز دانش بنیان استان حوزه فناوری تاریخ تایید
تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان به تفکیک نوع مجوز
تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان به تفکیک حوزه فناوری