زمانهای مهم در فرآیند ارزیابی مالیاتی شرکتهای متقاضی

معافیتهای مالیاتی ماده (3) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان

1.     اطلاع رسانی به شرکتها (توسط کارگزار) و مراجعه شرکتها به سامانه جهت مشاهده کالاها/خدمات ارزیابی شده و تکمیل فرمهای درخواست معافیت مالیاتی (موضوع بند 4 ذیل) ماده 3 قانون تا 15 اسفند 93

2.     اعلام اسامی شرکتهای کاملا درون پارک به دبیرخانه کارگروه (توسط پارکهای علم و فناوری) تا 15 اسفند 93

3.     تکمیل و ارسال فرمهای ارزیابی کامل (اکسل ارزیابی و ...) برای شرکتهای 20 درصد پارکها که بخشی از تولیداتشان را در خارج پارک انجام می دهند و همچنان ارزیابی آنها تکمیل نشده است به دبیرخانه کارگروه تا 29 اسفند 93

4.     ارسال فایلهای تکمیل شده (تعهد نامه، فرم اطلاعات) توسط شرکتها به کارگزار مالیاتی حداکثر تا 25 فروردین 94

5.     بررسی درخواست ‌ها و اعلام لیست کالاها/خدمات دانش بنیان به شرکتها و  دبیرخانه کارگروه(توسط کارگزار) تا 20خرداد ماه 94

6.     تقدیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی (توسط شرکتها) تا 31 تیر ماه 94

7.     ارسال اظهارنامه مالیاتی (توسط شرکتها) به کارگزار تا 15 مرداد ماه 94

8.     اعلام نتایج نهایی (ارزیابی اظهارنامه مالیاتی شرکتها) توسط کارگزار به دبیرخانه تا 30 مرداد ماه 94

9.     اطلاع به سازمان امور مالیاتی توسط دبیرخانه تا 31 شهریور ماه 94

فایل ها