6379

کل شرکت های دانش بنیان تایید شده

شرکت های دانش بنیان تاییدی براساس نوع :
 • نوپا نوع 1
  تعداد : 429
 • نوپا نوع 2
  تعداد : 1687
 • تولیدی نوع 1
  تعداد : 676
 • تولیدی نوع 2
  تعداد : 3418
 • تولیدی نوع 3
  تعداد : 55
 • نوپا نوع 3
  تعداد : 114
تعداد شرکت های دانش بنیان تاییدی در هر دسته فناوری :
 • کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی
  تعداد : 267
 • دارو و فرآورده‌های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان
  تعداد : 400
 • مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری های شیمیایی
  تعداد : 872
 • ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته
  تعداد : 1406
 • وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی
  تعداد : 227
 • سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک
  تعداد : 1337
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
  تعداد : 1550
 • خدمات تجاری‌سازی
  تعداد : 309
 • صنایع فرهنگی، خلاق و علوم انسانی و اجتماعی
  تعداد : 11

تعداد شرکت های دانش بنیان تاییدی در استان

-
تعداد شرکت های دانش بنیان استان تهران براساس نوع تایید :
 • نوپا نوع 1
  تعداد : 0
 • نوپا نوع 2
  تعداد : 0
 • تولیدی نوع 1
  تعداد : 0
 • تولیدی نوع 2
  تعداد : 0
 • تولیدی نوع 3
  تعداد : 0
 • نوپا نوع 3
  تعداد : 0
تعداد شرکت های دانش بنیان استان تهران براساس حوزه فناوری :
 • کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی
  تعداد : 0
 • دارو و فرآورده‌های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان
  تعداد : 0
 • مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری های شیمیایی
  تعداد : 0
 • ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته
  تعداد : 0
 • وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی
  تعداد : 0
 • سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک
  تعداد : 0
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
  تعداد : 0
 • خدمات تجاری‌سازی
  تعداد : 0
 • صنایع فرهنگی، خلاق و علوم انسانی و اجتماعی
  تعداد : 0
38000

تعداد حمایت های معاونت علمی و فناوری

 • نظام وظیفه تخصصی
  تعداد : 2335 نفر
 • معافیت مالیاتی
  تعداد : 13450 مورد
 • معافیت گمرکی
  تعداد : 2483 مورد
 • معافیت حق بیمه قرارداد
  تعداد : 1940 قرارداد
 • استقرار در کاربری مسکونی
  تعداد : 301 شرکت
 • پروانه بهره برداری و جواز تاسیس
  تعداد : 829 شرکت
 • خدمات توانمندسازی
  تعداد : 1624 خدمت
 • مشاوره
  تعداد : 5891 جلسه
 • نشست های تخصصی
  تعداد : 858 نشست
8025

تعداد حمایت های صندوق نوآوری و شکوفایی

 • تسهیلات مالی
  تعداد : 5974
 • صدور ضمانت نامه
  تعداد : 2051
 • ارزش ریالی تسهیلات
  تعداد : 133010 میلیارد ریال