لیست اعزامی تیرماه 1399

این افراد به عنوان ماموران وظیفه در شرکت دانش بنیان تایید اولیه می باشند و لازم است برگ سبز اعزام خود را تا تاریخ 2 اردیبهشت 1399 در سامانه تینت بارگذاری نمایند.
بدیهی است عدم تکمیل و ارسال مدارک به منزله انصراف افراد خواهد بود.