با توجه به فرا رسیدن زمان تسویه و پایان کار برای مامورین وظیفه اعزامی شهریورماه1398؛ لازم است موارد زیر مد نظر قرار گیرد:

  •  با توجه به ماده2 تبصره1 تفاهم نامه امریه در شرکتهای دانش بنیان، فی مابین شرکت متقاضی و شرکت کارگزاری سنجش به دلیل افزایش حقوق و در نتیجه، حق بیمه درسال1400،99،98 لازم است مابه التفاوت حق بیمه پرداخت شده توسط کارگزار طی مدت زمان ماموریت، توسط شرکت بکارگیرنده پرداخت گردد.
  • مبالغ ستون قرمز رنگ، با توجه به مبالغ پرداخت شده و دریافتی از شرکت محاسبه گردیده است که لازم است توسط شرکت به شماره شبا IR270180000000000069086497 نزد بانک تجارت به نام صندوق پژوهش و فناوری استان البرز(کارگزار مالی تسهیلات نظام وظیفه) واریز گردد.
  • بعد از پرداخت، فیش واریز از طریق شبکه های اجتماعی(WhatsApp) خط امور قراردادها به شماره09395862507 و یا از طریق فکس به شماره34090751-026 ارسال گردد و نامه تسویه مالی شما تنظیم خواهد شد، همچنین جهت هماهنگی با مرکز از طریق CRM به منظور دریافت پایان کار، مکاتبات لازم صورت خواهد گرفت.