اسامی افراد اعزامی اردیبهشت ماه 1399

در صورت تکمیل اطلاعات و ارائه برگ سبز در موعد معین ثبت نام افراد نهایی خواهد شد و به ستاد کل نیروهای مسلح ارسال می گردد.