افراد مورد تایید در این لیست به عنوان ماموران وظیفه اعزام آبان ماه 1399 در شرکت دانش بنیان تایید اولیه می باشند و لازم است تا تاریخ 11 شهریور ماه اطلاعات خود را در سامانه تینت (social.tinet.ir) قسمت سرباز امریه تکمیل نمایند.
 
بدیهی است افراد مورد تایید در این لیست به عنوان تایید اولیه محسوب خواهند شد و عدم تکمیل و ارسال مدارک در موعد مشخص و یا عدم تایید پروپوزال (شرح فعالیت) و مدارک به منزله رد درخواست افراد خواهد بود.