بر اساس قوانین موجود، در جدول شماره  (6) اظهارنامه مالیاتی، 19مورد معافیت وجود دارد که شرکتها می­توانند همزمان برای همه یا برخی از این معافیتها تقاضا دهند. معافیت­های مربوط به قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش­بنیان مندرج در جدول شماره (6) اظهارنامه مالیاتی عبارت است از:

الف- ردیف 15 جدول 6 اظهارنامه: شرکت­های دانش بنیان (بخش الف ماده 3 قانون حمایت از شرکت­های دانش بنیان)

ب- ردیف 16 جدول 6 اظهارنامه: واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی واقع در پارکهای علمی و فناوری (ماده 9 قانون حمایت از شرکت­های دانش بنیان)

تفاوت­های اصلی بین دو نوع معافیت فوق الذکر و فرآیندهای اجرایی آن به قرار زیر است:

 

معافیت مالیاتی

توضیحات

معافیت مالیاتی موضوع ماده 3 قانون

1 - برای شرکتهای دانش بنیان مورد تایید کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان می باشد.

2 - به مدت 15 سال از زمان تایید شرکت اعمال خواهد شد.

3 مقررات اجرایی آن در دستورالعمل ماده 22 آیین نامه اجرایی قانون و طی بخشنامه شماره  20384/200/ص مورخ 16/11/1392 ابلاغ شده است.

4 برای سال مالی 1393 بر اساس بخشنامه شماره 200/94/84 مورخ 94/08/24 اقدام می شود.

معافیت مالیاتی موضوع ماده 9 قانون

1 - برای واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک علم و فناوری می­باشد.

2 - به مدت 20 سال از تاریخ صدور مجوز توسط رئیس پارک علم و فناوری با تعامل با اداره کل مالیاتی ذیربط اعمال می شود.

4 مقررات اجرایی آن در بخشنامه شماره 200/9113/ص مورخ 92/05/20 ابلاغ شده است.

 شایان ذکر است که اعمال معافیت موضوع ماده (3) قانون نسبت به درآمد ناشی از فعالیت­های دانش بنیان مطابق مصادیق ذکر شده در فهرست ارسالی از سوی کارگروه، مانع از اعمال معافیت موضوع ماده (9) قانون در خصوص واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک­های علم و فناوری از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت (رئیس) پارک و نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیتهای مذکور در مجوز که صرفا در پارک­های علم و فناوری تحقق می یابد نخواهد بود.

حمایت از صادرات

حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

ارائه مجوز استقرار

ارائه مجوز استقرار و جواز تاسیس و بهره‌برداری

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره های آموزشی

تخفيف دوره های آموزشی براي شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

کتابچه آیین نامه‌ها و قوانین

مستندات قانونی و آیین نامه‌های مرتبط با ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان