صفحه اصلی > قوانین > سایر آیین‌نامه‌های حمایتی > حمایت از کالاهای ساخت داخل > قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیاز کشور