بخشی از هزینه خرید، تکمیل و ارسال اسناد مناقصه و بخشی از  کارمزد صدور ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه توسط بانک‌های داخلی یا بین‌المللی بصورت بلاعوض پرداخت می‌شود.


70 درصد هزینه خرید، تکمیل و ارسال اسناد برای حداکثر دو مناقصه در سال تا سقف 100 میلیون ریال
 
50 درصد هزینه کارمزد صدور ضمانت نامه توسط بانک‌های داخلی یا بین‌المللی برای حداکثر دو مناقصه در سال تاسقف 200 میلیون ریال

 

نحوه استفاده از خدمت:

شرکت به سامانه Bizservices.ir یا Tesc.ir مراجعه نموده و درخواست خود را ارائه نماید.