خدمات جذب و تیپ شناسی منابع انسانی در قالب موارد ذیل ارائه می‌گردد:

الف) تیم سازی، تیپ شناسی افراد و مدیر تیم و ارائه راهکارها و وظائف بر اساس ویژگی‌های فردی و تیم

ب) جذب نیروی انسانی کارآمد و سازگار با شغل مورد نظر

ج) تیپ شناسی مدیر، شناسایی واجدین شرایط شغل و معرفی بهترین گزینه همراه با گزارش تیپ شغلی فرد و پیوست مدیریتی

 

شرکت‌های متقاضی با مراجعه به سامانه tms.daneshbonyan.ir و تکمیل فرم‌های مربوطه، می‌توانند 50 درصد هزینه‌ها تا سقف 20 میلیون ریال را دریافت نمایند.