شرکتهای دانش بنیان متقاضی استفاده از معافیت مالیاتی ماده (3) قانون لازم است در زمینه عملیات مالی و حسابداري خود وحدت رویه داشته باشد و طبق نظام نامه مالی مشخص نسبت به ثبت فعالیت­های مالی، عملیاتی و جاري خود اقدام نماید

 

شرکت موظف است نظام نامه مالی خود را با توجه به نمونه نظام نامه مالی موجود در وب سایت، تهیه نموده و تعهدنامه "دارا بودن نظام نامه مالی در شرکتها و موسسات دانش بنیان" را در زمان ارائه درخواست استفاده از معافیت مذکور در کارتابل خود در سامانه شرکتهای دانش بنیان بارگذاری نماید.). 

   دانلود : taahodname_nezam_name_mali_941101.docx           حجم فایل 18 KB
   دانلود : taahodname_nezam_name_mali.pdf           حجم فایل 211 KB
   دانلود : nezam_nameh_94.pdf           حجم فایل 386 KB

حمایت از صادرات

حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

ارائه مجوز استقرار

ارائه مجوز استقرار و جواز تاسیس و بهره‌برداری

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره های آموزشی

تخفيف دوره های آموزشی براي شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

کتابچه آیین نامه‌ها و قوانین

مستندات قانونی و آیین نامه‌های مرتبط با ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان