ابلاغ فهرست اطلاعات شرکت­ ها و موسسات دانش بنيان که در سال 1394 از سوي کارگروه ماده 3 آيين ­نامه اجرايي قانون حمايت از شرکت ها و موسسات دانش بنيان تاييد شده اند.

پيرو بخشنامه­هاي شماره84/94/200 مورخ24/8/1394 وشماره93/93/200 مورخ24/8/1393، به پيوست تصوير نامه شماره 84865/11 مورخ23/6/1395 معاون محترم علمي و فناوري رئيس جمهور منضم به فهرست اطلاعات 2028 شرکت و موسسه دانش بنيان، ابلاغ مي گردد؛ همچنين مصاديق فعاليتهاي دانش بنيان مربوط به شرکت­ها و موسسات مزبور که در سال1394 از سوي کارگروه مذکور تاييد شده اند، در سامانه اشخاص حقوقي­بخش­استعلام­هاقابل­مشاهده­و­دسترسي مي­باشد.

بنابراين معافيت موضوع ماده3 قانون مزبور با رعايت ساير مقررات آيين نامه اجرايي موضوع ماده13 قانون يادشده و نيز دستورالعمل اجرايي ماده22 آيين نامه اجرايي مذکور به شرح زير قابل اعمال است:

1-معافيت موردنظر صرفاً از تاريخ صدور مجوز تا پايان مدت اعتبار مجوز صادره (مندرج در فهرست پيوستي) قابل اعمال خواهد بود. بديهي است نظر به اينکه معافيت مذکور درصورت تمديد مجوز تا 15 سال از تاريخ صدورمجوزقابل­اعمال مي باشد، مراتب در صورت اعلام کارگروه مذکور اعلام خواهد شد.

2-معافيت مذکور صرفاً درخصوص فعاليت­هاي يادشده و قابل دسترس و مشاهده در سامانه اشخاص حقوقي بوده و ساير فعاليت­هاي آنان با رعايت مقررات مشمول ماليات مي­باشد.

3-عدم تسليم اظهارنامه، ترازنامه ،حساب سود و زيان، دفاتر و يا اسناد و مدارک در دوره معافيت، موجب عدم استفاده از معافيت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

4-درآمدهاي کتمان شده مشمول برخورداري از معافيت مالياتي مورد نظر نخواهد بود.

لازم به يادآوري است، اعمال معافيت موضوع ماده(3) قانون مذکور نسبت به درآمد ناشي از فعاليت هاي دانش بنيان مطابق مصاديق ذکر شده در فهرست ارسالي از سوي کارگروه مزبور مانع از اعمال معافيت موضوع ماده(9) قانون يادشده درخصوص واحدهاي فناوري (پژوهشي و فناوري و مهندسي) مستقر در پارکهاي علم و فناوري از تاريخ‌ صدور مجوز توسط مديريت (رئيس) پارک و نسبت به درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي­ مذکوردرمجوزکه صرفاًدرپارک­هاي­علموفناوري­تحقق مي­يابد نخواهدبود.

ضمناً همانگونه که در بخشنامه­هاي صدرالاشاره تاکيد گرديده است، نظر به اهميت موضوع و لزوم بررسيتخصصي پرونده­ هاي مالياتي شرکت­ها و موسسات دانش بنيان، مقتضي است ادارات کل امور مالياتي رسيدگي و تشخيص پرونده هاي مالياتي شرکت هاي مزبور را به گروه هاي رسيدگي متشکل از ماموران مالياتي داراي تخصص در اين خصوص محول نموده تا به صورت گروهي و متمرکز مورد رسيدگي و تشخيص قرار گيرند و اسامي گروه هاي رسيدگي را به دفتر فني و حسابرسي مالياتي اعلام نمايند.

همچنين شايسته است،ادارات امورمالياتي شهر و استان تهران در احاله رسيدگي پرونده مالياتي شرکت­ ها وموسسات دانش بنيان به گروه رسيدگي ذيربط، محل اقامتگاه قانوني شرکت ها و موسسات مورد اشاره را مدنظر قرار دهند.

   دانلود : bakhahname-eslahiy.pdf           حجم فایل 61 KB
   دانلود : Maliat_94._daneshbonyan.pdf           حجم فایل 14834 KB

حمایت از صادرات

حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

ارائه مجوز استقرار

ارائه مجوز استقرار و جواز تاسیس و بهره‌برداری

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره های آموزشی

تخفيف دوره های آموزشی براي شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

کتابچه آیین نامه‌ها و قوانین

مستندات قانونی و آیین نامه‌های مرتبط با ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان