ارائه تسهیلات با نرخ 10 درصد تا سقف 200میلیون تومان به واسطه صادراتی (2 سال تنفس و بازپرداخت 9 ماهه) به صورت یکبار برای هر کشور (تمدید برای کشور ثانی و ثالث به‌شرط موفقیت کشور اول و رضایت کارگزار از شرکت دانش‌بنیان)
 
 

نحوه استفاده از خدمت:

شرکت به سامانه Bizservices.ir یا Tesc.ir مراجعه نموده و درخواست خود را ارائه نماید.