میزان بلوغ صادراتی شرکت‌ها بر مبنای مدل‌های ارزیابی آمادگی صادراتی بررسی می‌شود. بر این اساس شرکت‌ها در 4 گروه

1- عدم احراز شرایط صادراتی

2- دارای پتانسیل صادراتی

3- توانمند صادراتی

4- برتر صادراتی

دسته بندی شده و این دسته بندی مبنای ارائه حمایت‌های صادراتی خواهد بود.

نحوه استفاده از خدمت:

شرکت به سامانه Tesc.ir مراجعه نموده و درخواست خود را ارائه نماید.

حمایت از صادرات

حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

ارائه مجوز استقرار

ارائه مجوز استقرار و جواز تاسیس و بهره‌برداری

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

بیمه‌های بازرگانی (بیمه ایران)

ارائه بیمه‌های آتش سوزی، مسئولیت، درمان تکمیلی و مهندسی شکست ماشین آلات

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

کتابچه آیین نامه‌ها و قوانین

مستندات قانونی و آیین نامه‌های مرتبط با ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان