میزان بلوغ صادراتی شرکت‌ها بر مبنای مدل‌های ارزیابی آمادگی صادراتی بررسی می‌شود. بر این اساس شرکت‌ها در 4 گروه

1- عدم احراز شرایط صادراتی

2- دارای پتانسیل صادراتی

3- توانمند صادراتی

4- برتر صادراتی

دسته بندی شده و این دسته بندی مبنای ارائه حمایت‌های صادراتی خواهد بود.

نحوه استفاده از خدمت:

شرکت به سامانه Tesc.ir مراجعه نموده و درخواست خود را ارائه نماید.

حمایت از صادرات

حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

ارائه مجوز استقرار

ارائه مجوز استقرار و جواز تاسیس و بهره‌برداری

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره های آموزشی

تخفيف دوره های آموزشی براي شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

کتابچه آیین نامه‌ها و قوانین

مستندات قانونی و آیین نامه‌های مرتبط با ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان