شرکتهای دانش بنیانی که فروش کل شرکت در همه زمینه ها (اعم از دانش بنیان و غیر دانش بنیان) در سال مالی 1395 بیش از ده میلیارد ریال می باشد، موظفند ضمن انعقاد قرارداد "اجراي‌ روشهاي‌ توافقي‌ رسيدگي‌ به‌ اطلاعات‌ مالي" با یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (عضو حقوقی جامعه)،قرارداد آن را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 96 و گزارش مربوط به این قرارداد را حداکثر تا پایان شهریورماه سال 96 در کارتابل خود بارگذاری نمایند. لازم به ذکر است که قرارداد مربوط باید منطبق بر قرارداد نمونه "اجراي‌ روشهاي‌ توافقي‌ رسيدگي‌ به‌ اطلاعات‌ مالي" آورده شده در پیوست می باشد.

   دانلود : ghardad_hesabras_95.doc           حجم فایل 64 KB