شرکتهای دانش بنیانی (نوپا و تولیدی) که فروش کل شرکت در همه زمینه ها (اعم از دانش بنیان و غیر دانش بنیان) در هر سال مالی کمتر از ده میلیارد ریال می باشد، در صورتی که شرکت با انعقاد قرارداد "اجراي‌ روشهاي‌ توافقي‌ رسيدگي‌ به‌ اطلاعات‌ مالي" با یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (عضو حقوقی جامعه)، گزارش مربوط به این قرارداد را به همراه اظهارنامه مالیاتی منطبق بر صورتهای مالی، تا پایان تیرماه هر سال از طریق کارتابل خود به دبیرخانه ارسال نماید می تواند تا سقف سی میلیون تومان از حمایت معاونت علمی و فناوری استفاده نماید. لازم به ذکر است که قرارداد مربوط باید منطبق بر قرارداد نمونه "اجراي‌ روشهاي‌ توافقي‌ رسيدگي‌ به‌ اطلاعات‌ مالي" آورده شده در سامانه www.daneshbonyan.ir  قسمت معافیت های مالیاتی باشد.

 

معافیت مالیاتی سال مالی 1394

     - قرارداد نمونه "اجراي‌ روشهاي‌ توافقي‌ رسيدگي‌ به‌ اطلاعات‌ مالي"

حمایت از صادرات

حمایت از صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان

ارائه مجوز استقرار

ارائه مجوز استقرار و جواز تاسیس و بهره برداری

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکتهای دانش بنیان

دوره های آموزشی

تخفيف دوره های آموزشی براي شرکتهای دانش بنیان

آزمایشگاه‌های خصوصی

استفاده آزمایشگاه‌های خصوصی از حمايتهاي قانون

خدمات آزمایشگاهی

تخفیف 50 درصدی خدمات آزمایشگاهی