77
کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها - لیست آزمایشگاه
access deny
پیوندها
access deny
صفحه اصلی > شبکه آزمایشگاهی > لیست آزمایشگاه 
لیست آزمایشگاه

 

لیست آزمایشگاه های حمایت شده در استان تهران

ردیف

آزمايشگاه

دانشگاه/سازمان

دانشكده/مركز

تعداد حمايت

1

آزمايشگاه فيلم نازك

دانشگاه تهران

دانشكده برق و الكترونيك

2

2

آزمايشگاه طراحي، مشخصه يابي و تست مدارات مجتمع

دانشگاه صنعتي شريف

دانشكده برق و الكترونيك

2

3

آزمايشگاه ابر رسانا

دانشگاه صنعتي شريف

دانشكده فيزيك

2

4

آزمايشگاه ساخت پلي اورتان فيبر نوري

دانشگاه صنعتي مالك اشتر

دانشكده برق و الكترونيك

1

5

آزمايشگاه سنكرون

دانشگاه علم و صنعت

دانشكده برق و الكترونيك

2

6

آزمايشگاه نانو پترونيكي

دانشگاه علم و صنعت

دانشكده برق و الكترونيك

2

7

آزمايشگاه ميكروالكترونيك

داشگاه شهيد رجايي

دانشكده برق و الكترونيك

1

8

آزمايشگاه موج ميليمتري

دانشگاه تربيت مدرس

دانشكده برق و الكترونيك

2

9

آزمايشگاه ميكروالكترونيك

دانشگاه شهيد بهشتي

دانشكده برق و الكترونيك

1

10

آزمايشگاه ميكروالكترونيك

جهاد دانشگاهي شريف

 

2

11

آزمايشگاه اپتوالكترونيك

شركت صنايع قطعات الكترونيك

مركزتحقيقات نيمه هادي

1

12

آزمايشگاه ساخت مدارات مجتمع نيمه هادي

شركت صنايع قطعات الكترونيك

مركزتحقيقات نيمه هادي

1

13

آزمايشگاه مدارات مجتمع هايبريد

شركت صنايع قطعات الكترونيك

مركزتحقيقات نيمه هادي

1

14

آزمايشگاه الكتروسراميك

شركت صنايع قطعات الكترونيك

صنايع قطعات الكترونيك شيراز

1

15

آزمايشگاه MEMS

دانشگاه اميركبير

دانشكده فيزيك

2

16

آزمايشگاه MEMS

دانشگاه تهران

دانشكده برق و الكترونيك

2

17

آزمايشگاه MEMS

شركت نيمه هادي عماد

شركت نيمه هادي عماد

2

لیست آزمایشگاه های حمایت شده در شهرستان

ردیف

آزمايشگاه

دانشگاه/سازمان

دانشكده/مركز

تعداد حمايت

1

آزمايشگاه MEMS

دانشگاه اروميه

دانشكده برق و الكترونيك

2

2

آزمايشگاه ميكروالكترونيك

دانشگاه فردوسي مشهد

دانشكده برق و الكترونيك

2

3

آزمايشگاه ميكروالكترونيك

دانشگاه اراك

دانشكده برق و الكترونيك

1

4

آزمايشگاه ميكروالكترونيك

دانشگاه شاهرود

دانشكده برق و الكترونيك

1

5

آزمايشگاه ميكروالكترونيك

دانشگاه قم

دانشكده برق و الكترونيك

1

6

آزمايشگاه ميكروالكترونيك

دانشگاه سمنان

دانشكده برق و الكترونيك

1

7

آزمايشگاه ميكروالكترونيك

دانشگاه مازندران

دانشكده برق و الكترونيك

1

8

آزمايشگاه ميكروالكترونيك

دانشگاه صنعتي شيراز

دانشكده برق و الكترونيك

1

9

آزمايشگاه ميكروالكترونيك

دانشگاه صنعتي قم

دانشكده برق و الكترونيك

1

10

آزمايشگاه ميكروالكترونيك

دانشگاه يزد

دانشكده برق و الكترونيك

1

11

آزمايشگاه ميكروالكترونيك

دانشگاه شيراز

دانشكده برق و الكترونيك

1