77
کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها - کمیته علمی ستاد
access deny
پیوندها
access deny
صفحه اصلی > کارگروه های تخصصی ستاد > کمیته علمی ستاد 
کمیته علمی ستاد

کمیته علمی ستاد متشکل از اعضا حقوقی و حقیقی و کارگروه تخصصی مربوطه می باشد که بنابر موضوع طرح های واصله به ستاد اعضا این کمیته تغییر می کند.