77
کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها - کارگروه مواد هوشمند الکترونیک
access deny
پیوندها
access deny
صفحه اصلی > کارگروه های تخصصی ستاد > کارگروه مواد هوشمند الکترونیک 
کارگروه مواد هوشمند الکترونیک

کارگروه مواد هوشمند متشکل از برجستگان علمی این حوزه در صنعت میکرو و نانو الکترونیک می باشد.