77
کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها - کارگروه ساخت
access deny
پیوندها
access deny
کارگروه ساخت

کارگروه ساخت متشکل از برجستگان این حوزه در صنعت میکرو و نانو الکترونیک می باشد.