77
کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها - کارگروه تجاری سازی
access deny
پیوندها
access deny
صفحه اصلی > کارگروه های تخصصی ستاد > کارگروه تجاری سازی 
کارگروه تجاری سازی

این کارگروه متشکل از بخش دانشگاهی و بخش خصوصی می باشد که طرح های فناورانه را با تعاملات فی مابین دانشگاه و صنعت به مرحله تجاری سازی می رسانند.