77
کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها - کارگروه افق سنجی و رصد فناوری
access deny
پیوندها
access deny
صفحه اصلی > کارگروه های تخصصی ستاد > کارگروه افق سنجی و رصد فناوری 
کارگروه افق سنجی و رصد فناوری

این کارگروه متشکل از دانشمندان برجسته حوزه میکروالکترونیک می باشد که در خصوص بررسی فناوری های جدید و نوین در جهان و تجزیه و تحلیل آنها فعالیت می کنند.