77
کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها - فرم خام طرح
access deny
پیوندها
access deny
صفحه اصلی > حمایت و تسهیلات > فرم خام طرح 
فرم خام طرح

 


1. فرم خام درخواست حمایت از طرح های فناورانه، پژوهشی مخصوص "مراکز دانشگاهی"

 

2. فرم خام درخواست حمایت از طرح های فناورانه، پژوهشی مخصوص "شرکت های دانش بنیان"