77
کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها - حمایت از طرح های پژوهشی فناوری
access deny
پیوندها
access deny
صفحه اصلی > بانک اطلاعاتی > دانشگاه ها > حمایت از طرح های پژوهشی فناوری 
حمایت از طرح های پژوهشی فناوری

میزان حمایت ستاد توسعه فناوری میکروالکترونیک از دانشگاه ها برای طرح های طرح های پژوهشی و فناوری

ردیف

دانشگاه

تعداد حمایت

1

دانشگاه صنعتي شريف

15

2

دانشگاه تهران

15

3

دانشگاه تربيت مدرس

2

4

دانشگاه علم و صنعت

7

5

دانشگاه شهيد بهشتي

6

6

دانشگاه صنعتي مالك اشتر

9

7

دانشگاه صنعتي اميركبير

11

8

دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي

10

9

دانشگاه شهيد رجايي

1

10

دانشگاه شاهد

3

11

دانشگاه فردوسي مشهد

1

12

دانشگاه شيراز

2

13

دانشگاه صنعتی اصفهان

4

14

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

1

15

دانشگاه اروميه

10

16

دانشگاه تبريز

4

17

دانشگاه صنعتی سهند تبريز

2

18

دانشگاه رازي كرمانشاه

5

19

دانشگاه گيلان

5