صفحه اصلی > قوانین > معافیت های مالیاتی > آیین نامه اجرایی استفاده شرکتهای مستقر در پارک از معافیتهای مالیاتی 

 

                        

نوع:بخشنامه

مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 157 ,156 ,146

شماره:9113/200/ص

تاريخ:20/05/1392

پيوست:دارد

 

بخشنامه

 

021

92

146/156/157

م

 

مخاطبين/ ذينفعان

امور مالياتي شهر و استان تهران

اداره کل امور مالياتي استان..

موضوع

آيين نامه اجرايي ماده(9) قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش بنيان

 به پيوست تصويب نامه شماره 202956/ت46513هـ مورخ 17/10/91 هيأت محترم وزيران در خصوص اصلاح آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات موضوع تصويب نامه شماره 141602/ت46513هـ مورخ 21/8/91 هيأت محترم وزيران و الحاق يک تبصره به ماده 28 آن، ابلاغ مي گردد:

به موجب بند 11 تصويب نامه صدرالذکر، آيين نامه اجرايي ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره 28609/ت32863هـ مورخ 10/5/84 هيأت محترم وزيران(تصوير پيوست) به عنوان مقررات اجرايي ماده 9 قانون مذکور تنفيذ گرديد. که به اين ترتيب، معافيت ماده 9 قانون ياد شده به شرح زير قابل اعمال است:

1- در اجراي ماده 28 آيين نامه اجرايي قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات و تبصره الحاقي آن،واحدهاي فناوري(پژوهشي و فناوري و مهندسي) مستقر در پارکهاي علم و فناوري که با مجوز وزارت علوم،تحقيقات و فناوري ايجاد مي شوند و در جهت انجام مأموريت هاي محوله به فعاليت اشتغال دارند،نسبت به درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي مذکور در مجوز کهصرفاً در پارک هاي علم و فناوري تحقق مي يابد از تاريخ صدور مجوز توسط مديريت(رئيس) پارک از معافيت مالياتي موضوع ماده(13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي مصوب 1372 و اصلاحيه هاي بعدي آن با رعايت ساير مقررات آيين نامه اجرايي ماده 47 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه برخوردار خواهند بود.

2- با توجه به لازم الاجرا شدن قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانشبنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات مصوب 5/8/1389 مجلس شوراي اسلامي که طي شماره 19159 مورخ 17/9/1389در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران منتشر شده است،در اجراي مقررات ماده 47 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه، واحدهاي پژوهش و فناوري و مهندسي(اعم از دولتي و خصوصي)در پارک هاي علم و فناوري که مجوز خود را از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه تا تاريخ لازم الاجرا شدن قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات(2/10/89) دريافتنموده باشند،معافيت آنها در اجراي ماده 146 قانون مالياتهاي مستقيم تا پايان دوره مربوط با رعايت مقررات قابل اعمال خواهد بود و مقررات موضوع اين بخشنامه صرفاً در خصوص واحدهاي فناوري که مجوز لازم را پس از اجرايي شدن قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات(2/10/89) دريافت نموده اند، نافذ مي باشد. بديهي است چنانچه شرکتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکت ها و مؤسساتي که بيش از پنجاه درصد مالکيت آنها متعلق به شرکتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيذردلتي است، مجوز فعاليت در پارک هاي علم و فناوري را بعد از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات(2/10/89) دريافت نموده باشند، مشمول معافيت موضوع اين قانون نخواهند بود.

3- معافيت قانوني مذکور صرفاً در خصوص فعاليتهاي پژوهشي، فناوري و مهندسي مندرج در مجوز واحدهاي فناوري مستقر در پارکهاي علم و فناوري موضوع ماده 9 قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها قابل اجرا است و به فعاليت هاي خارج از پارک علم و فناوري و همچنين ساير شرکتهاي توليدي و صنعتي تسري ندارد.

4- در صورت انتقال واحدهاي فناوري به خارج از پارک هاي علم و فناوري، از تاريخ انتقال مشمول برخورداري از معافيت موضوع اين ماده نخواهند بود.

5- در اجراي تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه، عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني موجب عدم برخورداري از معافيت مالياتي در سال مربوط خواهد شد.

6- در اجراي ماده 11 قانن حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات و ماده 32 آيين نامه اجرايي آن،کليه اشخاص(حقيقي يا حقوقي) که از حمايت هاي اين قانون برخوردار مي شوند چنانچه بر اساس گزارش دستگاه اجرايي ذيربط يا نظارت دوره اي يا موردي دبيرخانه شورا يا صندوق با کتمان اطلاعات يا ارائه اطلاعات ناصحيح از اين حمايتها برخوردار شده باشند يا حمايتها و تسهيلات اعطاء شده بر طبق اين قانون را براي مقاصد ديگري مصرف نموده باشند، با تشخيص دبيرخانه شورا يا صندوق مذکور،ضمن محروميت از استفاده مجدد از حمايتهاي قانون،با ارجاع به مراجع قانوني ذيصلاح،علاوه بر پرداخت اصل ماليات متعلق مشمول جريمه نقدي برابر ميزان معافيت مالياتي اعطا شده خواهند بود که ماليات و جريمه مذکور بدون رعايت مرور زمان مالياتي موضوع مواد 156 و 157 قانون مالياتهاي مستقيم قابل مطالبه خواهد بود.

 

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

تـاريـخ اجـراء: مطابق دستورالعمل

مدت اجراء: مطابق دستورالعمل

مرجع ناظر: دادستاني انتظامي مالياتي

نحوه ابلاغ:فيزيکي/ سيستمي

لطفاً هر گونه ابهام و توضيح را از طريق شماره تلفن 39903532 با دفتر تشخيص و حسابرسي مالياتي مطرح و پيگيري نماييد.

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره: 04-95-200

تاريخ:  22-01-1395

پيوست: دارد

 

بخشنامه 

 

4

95

ساير قوانين

س

 

مخاطبين/ذينفعان

امور مالياتي شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالياتي

موضوع

اصلاح مقررات اجرايي ماده ( 9) قانون حمايت از شرکت ها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات

 به پيوست تصويبنامه شماره 165304/ت 52234 هـ مورخ 16-12-1394 هيات محترم وزيران درخصوص اصلاح ماده (2) مقررات اجرايي ماده (9) قانون حمايت از شرکت ها و موسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات موضوع بند (11) تصويبنامه شماره 202956/ت 46513 هـ مورخ 17-10-1391که در روزنامه رسمي شماره 20689 مورخ 22-12-1394 منتشر گرديده است، به شرح ذيل ابلاغ مي گردد:

ماده 2- واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پارک هاي علم و فناوري و شهرک هاي فناوري نسبت به فعاليت هاي مذکور از تاريخ صدور مجوز توسط مديريت پارک و نيز کارکنان شاغل در واحدهاي ياد شده از معافيت موضوع ماده (13) قانون چگونگي اداره مناطق ازاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1372- و اصلاحات بعدي آن برخوردار خواهند بود.

تشخيص فعاليت مرتبط با ماموريت واحدهاي ياد شده و کارکنان شاغل در واحدهاي مزبور براي اجراي ماده (9) قانون با مديريت پارک علم و فناوري مي باشد.

با عنايت به موارد فوق و در اجراي قسمت اخير اصلاحيه فوق الذکر متذکر مي گردد، تشخيص فعاليت مرتبط با ماموريت واحدهاي ياد شده وکارکنان شاغل در واحدهاي مزبور توسط مديريت پارک صرفاً درخصوص کارکناني مصداق دارد که در زمينه مجوز صادره ذيربط در واحدهاي مزبور به فعاليت اشتغال داشته باشند.

ضمناً، نظر به اينکه ‌به موجب تبصره ذيل ماده 30  آيين نامه داخلي هيات دولت مقرر گرديده است : مصوبات هيأت وزيران و کميسيون هاي موضوع اصل 138 قانون اساسي که علاوه بر دستگاه‌هايي اجرايي وکارکنان آن براي ساير مردم حق و تکليف ايجاد مي‌نمايند ( به استثناي مواردي که در خود مصوبه زمان يا کيفيت خاصي براي اجراي آن پيش‌بيني شده باشد)، 15 روز پس از انتشار در روزنامه ‌رسمي جمهوري اسلامي ايران لازم‌الاجرا است، از اينرو تصويبنامه صدرالاشاره 15 روز پس از تاريخ انتشار ( 22-12-1394) در روزنامه رسمي کشور لازم الاجرا است. 123-25-12

 

سيد کامل تقوي نژاد

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

 

تاريخ اجرا :  مطابق بخشنامه

مدت اجرا : -

مرجع ناظر : دادستاني انتظامي مالياتي

نحوه ي ابلاغ : فيزيکي/ سيستمي

لطفا هرگونه ابهام و توضيح را از طريق شماره تلفن 39903532  با دفتر فني و حسابرسي  مالياتي مطرح و پيگيري نماييد

 

 

 

 

 

 

 

   دانلود : E_4-95.pdf           حجم فایل 613 KB
   دانلود : made_9_167.pdf           حجم فایل 93 KB

تسهیلات صندوق توسعه ملی

تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ‌های ترجیحی

فروش اقساطی محصولات دانش‌بنیان

تسهیلات فروش اقساطی مواد، قطعات و کالاهای مصرفی دانش‌بنیان تا سقف 80 درصد و بازپرداخت یکساله

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها