کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان

بر طبق ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون به منظور تشخیص معیارهای ارزیابی شرکت‌ها و نظارت بر اجرا، کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت‌های دانش بنیان با افراد زیر تشکیل شد:

1- معاون علمی و فناوری رئیس جمهور(رئیس کارگروه)

2-نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

3-نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

4-نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت

5-نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

6-نماینده وزارت جهاد کشاورزی

7-نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

8- سه نفر صاحبنظر در حوزه شرکتهای دانش بنیان به پیشنهاد کارگروه و حکم رئیس کارگروه

9- یک نفر صاحبنظر به پیشنهاد اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران

10-نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

11-مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها