شیوه نامه‌ حمایت از نیازسنجی مجوزها و گواهینامه‌ها

1. مقدمه                                                                                 

ایجاد و توسعه بسترهای لازم برای اقتصاد دانش‌بنیان یکی از اهداف محوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری علمی و فناوری ریاست جمهوری است که از طریق برنامه‌های مختلفی دنبال می‌شود. یکی از این برنامه‌ها حمایت از اخذ گواهینامه‌ها و تأییدیه‌های معتبر توسط شرکت‌های دانش بنیان است که جزو مهمترین ابزارهای جذب مشتری در سطح ملی و بین‌المللی از طریق تضمین کارایی، ایمنی و کیفیت محصولات می‌باشد. با توجه به اهمیت اثربخشی حمایت‌ها و کارآیی آن‌ها، شناسایی و اولویت بندی مجوزها و گواهینامه‌ها خصوصاً در موارد عدم آشنایی کامل شرکت‌ها با نیازهای موجود، امری اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد لذا بر همین اساس خدمت "نیازسنجی مجوزها و گواهینامه‌ها" طراحی گردیده که در این دستورالعمل نحوه ارائه و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از آن تشریح شده است.

 

درخواست

 

2. میزان حمایت

خدمات موضوع این شیوه نامه برای کلیه شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان است که برای فروش محصولات دارای تأییدیه خود، نیاز به استاندارد،مجوز یا گواهینامه‌ای داشته ولی شناخت دقیقی از تأییدیه مورد نیاز خود ندارند.

میزان حمایت قابل ارائه به شرکت‌های متقاضی، 90% هزینه های تهیه گزارش نیازسنجی گواهینامه‌ها و تأییدیه‌ها تا سقف 13.5 میلیون ریال می باشد.

 

3. سرفصل‌های گزارش نیازسنجی

 

سرفصل‌های مربوط به گزارش نیازسنجی

سرفصل‌های گزارش

ردیف

عناوین سرفصل‌ها

1

معرفی شرکت، فعالیتها، نوع محصول، صنعت و تاییدیه های فعلی شرکت

2

معرفی مجوزها و گواهینامه های داخلی مرتبط

3

معرفی مجوزها و گواهینامه های بین المللی مرتبط

4

معرفی مراجعی که هر تاییدیه را تعریف کرده، پذیرفته و یا به آن استناد می‌کنند

5

معیارهای (استانداردها و منابع) بررسی در هر نوع تاییدیه

6

معرفی مراجع مجاز صادر کننده هر تاییدیه و نحوه اعتبار سنجی آنها

7

فرآیندکلی دریافت و استفاده از انواع تاییدیه های مورد نیاز

8

معرفی تاییدیه‌های مورد نیاز شرکت با توجه به بازارها و سیاستهای فعلی شرکت

9

اولویت بندی تاییدیه های مورد نیاز همراه با ذکر عوامل و علل

 

4. شرایط دریافت حمایت

شرکت‌های متقاضی می‌توانند به سامانه bizservices.ir مراجعه نموده و درخواست استفاده از خدمت نیازسنجی مجوزها و گواهینامه‌ها را تکمیل و ثبت نمایند.

پس از تکمیل درخواست و ارائه مستندات لازم در سامانه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بررسی‌ها و هماهنگی‌های لازم را در خصوص احراز شرایط متقاضی برای دریافت خدمت مورد نظر به عمل خواهد آورد.

پس از بررسی‌های لازم و در صورت تأیید درخواست، کارگزاران مربوطه به شرکت معرفی و فرآیند ارائه خدمت آغاز خواهد شد.