ویرایش: 14/7/1395

 

معرفی بخشنامه 8/14 درآمد:

ذیل بند "و" بخشنامه 14 درآمد سازمان تأمین اجتماعی، موضوع اخذ حق بیمه از قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی درج شده است. بر این اساس قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی مشمول برخی معافیت ها از پرداخت حق بیمه بوده که طی چهار بند در بخشنامه 14 درآمد، شرح مشمولین این معافیت‌ها آمده است.

در راستای رفع این ابهامات و شفافیت کامل مصادیق قراردادها، مشمولین و نحوه تشخیص و محاسبه حق بیمه‌های مقرر، بخشنامه 8/14 و دستور اداری به شناسه 3052962 منضم به آن، منتشر شده‌اند.

 توجه: نکات ذکر شده در این متن در توضیح و تشریح بندهای بخشنامه مرتبط بوده و برای دسترسی و ارجاع به متن اصلی بخشنامه، فایل آنها آن به ضمیمه در سطرهای قبلی درج شده است.

 نکات کلیدی بخشنامه 8/14:

1-    (پاراگراف اول بخشنامه) کارفرمایانی که انعقاد قرارداد پژوهشی با آنها می‌تواند مشمول معافیت از حق بیمه قراردادها شود، به شرح زیر می‌باشد.

·        دانشگاه‌ها

·        مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی

·        پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و شرکت‌های مستقر در آنها

·        مراکز پژوهشی مصوب مجلس شورای اسلامی

·        شورای عالی انقلاب فرهنگی

پیمانکاران (مجریان) نیز می توانند یکی از موارد زیر باشند.

·        دستگاه­های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری (مانند وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات عمومی غیر دولتی و ...)

·        اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر‌دولتی

2-    (بخش 1) برخی از موارد مشخص و مهم در قراردادهای معاف شده به قرار زیر است:

·        (1-1) طرح‌های کلان ملی... و نمونه سازی (توضیح: طراحی نمونه مد نظر است نه ساخت فیزیکی آن)

·        (4-1) ... تقویت زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات  برای امور پژوهشی

·        (5-1) طرح‌های تحقیقاتی کاربردی شرکت‌های دانش‌بنیان

·        (7-1)تهیه، تدوین و چاپ کتب علمی برای نوبت چاپ اول

·        (8-1) همایش، سمینار، کنفرانس و نشست برای ارائه نتایج تحقیقات

·        (10-1) طرح های باز مهندسی نمونه های وارداتی (ساخت فیزیکی مد نظر نیست)

·        (16-1) ساخت نمونه آزمایشگاهی، مهندسی و نیمه صنعتی

·        (18-1) طرح‌های مطالعات پیدایش، توجیهی، اقتصادی و آماری

·        (19-1) ... مطالعات منطقه ای و آمایش سرزمین

·        (21-1) طرح‌های تهیه استانداردها و معیارهای فنی و اجرایی

·        (22-1) .. امکان سنجی پروژه ... پایش و ارزشیابی طرح‌ها... امکان سنجی

3-    (بخش 3) مرجع تشخیص پژوهشی بودن قراردادها تنها معاونت های پژوهش و فناوری وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی هستند.

(بر اساس بند 5 دستور اداری) برای شناسایی پژوهشی بودن نهادهای متقاضی استفاده از تسهیلات این بخشنامه می توان به سایت های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراجعه کرد. در صورت عدم وجود نام موسسه مذکور در سایت، مجری باید اصل مجوز را به همراه تصویر آن ارائه دهد.

در صورت ابهام در پژوهشی بودن قرارداد نیز بوسیله نامه از معاونت پژوهشی وزارتخانه مرتبط استعلام به عمل خواهد آمد.

4-    (بند الف بخش 4 و بند 2 دستور اداری) در صورتی که پیمانکار دارای شخصیت حقوقی مستقل نبوده (مانند پژوهشکده ها و تحقیقات دانشگاهی) و کارکنان وی بیمه شده صندوقی غیر از تأمین اجتماعی باشند، بدون محاسبه و دریافت حق بیمه مفاصا حساب بایستی صادر شود.

توضیح بیشتر آنکه مطابق بند 3-9 بخشنامه 14 درآمد در صورتی که پیمانکار عضو صندوقی غیر از تأمین اجتماعی باشد از پرداخت حق بیمه قرارداد معاف خواهد بود. اما در هر صورت باید عدم بدهی بیمه ای به پرسنل خود را به سازمان تأمین اجتماعی ثابت کرده و بر اساس همان مدارک مفاصا حساب دریافت کند.

بند 2 دستور اداری جایگزین بند الف بخش 4 بخشنامه شده است.

5-    (بند ب و ج بخش 4 بخشنامه و بند 3 و 4 دستور اداری) چنانچه پیمانکار (مجری) دارای دفاتر قانونی بوده و از وزارتخانه های مرتبط مجوز داشته باشد (در مورد 3 همین متن توضیح آن داده شده) از پرداخت حق بیمه معاف خواهد بود.

چنانچه دفاتر قانونی نداشته باشد و کارفرما نیز گواهی دهد که کار توسط رایانه و سیستم های رایانه ای و... انجام شده است، 7% بابت حق بیمه از محل قرارداد باید پرداخت شود.

بند 3 و 4 دستور اداری جایگزین بند ب و ج بخش 4 بخشنامه شده است.

6-     (بند د بخش 4 بخشنامه و بند 1 دستور اداری) اگر قرارداد پژوهشی با اشخاص بسته شود و ایشان خود مجری قرارداد باشند (به عنوان مثال تالیف کتاب علمی)، از شمول ماده 38 قانون تأمین اجتماعی خارج بوده و نیازی به محاسبه و مطالبه وجه نیست.

توضیح: بند 1 دستور اداری جایگزین بند د بخشنامه شده است.

خدمات توانمندسازی و تجاری سازی

مشاوره، توسعه بازار، تحقیقات بازار، مجوز و گواهینامه ها

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

بیمه تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها