باسمه تعالی

نکات مهم:

1- شرکت‌های متقاضی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای، در صورتی که بخواهند فرآیند ارزیابی آنها در زمان سریعتری انجام شود، می‌توانند از «طرح ارزیابی سریع» استفاده نمایند.

2- فرآیند ارزیابی سریع کاملا داوطلبانه است و فقط برای شرکت‌های نوپا اجرا می‌گردد که در صورت تایید، به صورت نوپای نوع 2 تایید می‌شوند.

3- شرکت دانش‌بنیان نوپا به شرکت‌های گفته می‌شود که در سال مالی گذشته اظهارنامه مالیاتی ندارند یا درآمد عملیاتی آنها در اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشته‌شان صفر است.

4- شرکت دانش‌بنیان نوع دو نیز به شرکت‌هایی گفته می‌شود که هیچ کدام از محصولاتشان حایز شرایط معافیت مالیاتی نیستند.

معیارهای تفصیلی طرح ارزیابی سریع

معیارهای تفصیلی طرح ارزیابی عادی

تسهیلات صندوق توسعه ملی

تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ‌های ترجیحی

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها