معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور برای حمایت از شرکت های دانش بنیان در امور بیمه تأمین اجتماعی (موضوع ماده 3 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان)، توافقاتی را در راستای بهره مندی شرکتهای دانش بنیان از ظرفیت های ذیل قانون تأمین اجتماعی و قانون رفع موانع تولید، با سازمان تأمین اجتماعی انجام داده است.

بر اساس توافق صورت گرفته، کلیه شرکت ها و موسسات دانش بنیان که نام آنها در سامانه دانش بنیان معاونت علمی و فناوری درج شده باشد، می توانند از تسهیلات ذیل بخشنامه های 14.3 و 14.9 درآمد استفاده کنند. لذا در خصوص قراردادهای مرتبط با بخشنامه مذکور، نیازی به پرداخت حق بیمه قراردادها نبوده و تنها بازرسی از دفاتر قانونی صورت خواهد گرفت.

فایل ها

تسهیلات صندوق توسعه ملی

تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ‌های ترجیحی

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها