لیست اعزامی تیرماه 1399

این افراد به عنوان ماموران وظیفه در شركت دانش بنیان تایید اولیه می باشند و لازم است برگ سبز اعزام خود را تا تاریخ 2 اردیبهشت 1399 در سامانه تینت بارگذاری نمایند.
بدیهی است عدم تكمیل و ارسال مدارك به منزله انصراف افراد خواهد بود.

تسهیلات صندوق توسعه ملی

تسهیلات صندوق توسعه ملی با نرخ‌های ترجیحی

صندوق نوآوری و شکوفایی

تسهیلات مالی، ضمانتنامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

تسهیلات نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان

معافیت‌های گمرکی

معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، تسهیل در انجام امور گمرکی

معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی و نوپا

تامین اجتماعی

معافیت شرکت‌های دانش‌بنیان از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها